13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ ผกก.สภ.จักราช พร้อมข้าราชการตำรวจฯ (คลิ๊กที่ภาพ)

วันนี้ (28 พ.ย.61) เวลา 15.30 น. พ.ต.อ.ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ ผกก.สภ.จักราช (คลิ๊กที่ภาพ)

13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ ผกก.สภ.จักราช (คลิ๊กที่ภาพ)

เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

4 ธันวาคม 2561 "โครงการประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน(ต่อต้านยาเสพติด) ภ.3(คลิ๊กที่ภาพ)

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ. ๒๕๖๑

มีผลบังคับ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑เป็นต้นไป

 

โคราชร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ลดเสี่ยง ลดตาย (คลิ๊กที่ภาพครับ)

 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 7 กันยายน 2561

พ.ต.อ.ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ ผกก.สภ.จักราช

และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จักราช ชุดปฏิบัติการปักกลดฯ 

ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ณ บ้านเหมสูง ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา สัปดาห์ที่ 1-3

 

พ.ต.อ.ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ ผกก.สภ.จักราช

และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จักราช ชุดปฏิบัติการปักกลดฯ

ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ณ บ้านเหมสูง ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา สัปดาห์ที่ 4

กิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

โครงการรักและห่วงใยสวมหมวกนิรภัย 100%(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

         31 พฤษภาคม 2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

เป็นประธานใน โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

31 พฤษภาคม 2561 พ.ต.ท.บุญโรจน์ ทรัพย์มา รอง ผกก.ป.สภ.จักราช และสายตรวจ(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

สายตรวจจราจร สภ.จักราช นครราชสีมา (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

 

กฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกใหม่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561

พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติ เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 2561

พรบ.การทวงถามหนี้ 2558

พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560

พรก.การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 2560

พรก.การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561

พรก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ.2561

พรบ.มาตรการกํากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล 2560

พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2560

พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑

กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. ๒๕๖๑

กฎกระทรวงกำหนดรถจักรยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ๒๕๖๑

กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑

กฎกระทรวงการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.2561

กฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 2561 

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทําไม้หวงห้าม 2560

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

 

 

การค้น การจับ การควบคุม

 วิธีปฏิบัติในการค้นและการจับ ตามคําสั่ง ตร.ที่ 419/2556

 รวมกฎหมายและบทความที่สำคัญ

 

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ.2547

บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งที่ 10/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ำยประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 108/2557

คำสั่งที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

คำสั่งที่ 15/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ

ขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ระเบียบต่างๆ

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561

 

ประกาศต่างๆ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลรัฐที่มีการบริหารจัดการพิเศษ

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับฯ ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑