ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561  ซึ่งข้อบังคับการควบคุมสัญญาเช่าซื้อนี้จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป