13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ ผกก.สภ.จักราช พร้อมข้าราชการตำรวจฯ (คลิ๊กที่ภาพ)

13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ ผกก.สภ.จักราช (คลิ๊กที่ภาพ)

เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ. ๒๕๖๑

มีผลบังคับ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑เป็นต้นไป

 

โคราชร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ลดเสี่ยง ลดตาย (คลิ๊กที่ภาพครับ)

 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 7 กันยายน 2561

พ.ต.อ.ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ ผกก.สภ.จักราช

และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จักราช ชุดปฏิบัติการปักกลดฯ 

ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ณ บ้านเหมสูง ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา สัปดาห์ที่ 1-3

 

พ.ต.อ.ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ ผกก.สภ.จักราช

และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จักราช ชุดปฏิบัติการปักกลดฯ

ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ณ บ้านเหมสูง ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา สัปดาห์ที่ 4

กิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ทรงยศ เปี่ยมปฏิภาณ(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

โครงการรักและห่วงใยสวมหมวกนิรภัย 100%(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

         31 พฤษภาคม 2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผูู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

เป็นประธานใน โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

31 พฤษภาคม 2561 พ.ต.ท.บุญโรจน์ ทรัพย์มา รอง ผกก.ป.สภ.จักราช และสายตรวจ(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

สายตรวจจราจร สภ.จักราช นครราชสีมา (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

 

กฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกใหม่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561

พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติ เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 2561

พรบ.การทวงถามหนี้ 2558

พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560

พรก.การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 2560

พรก.การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561

พรก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ.2561

พรบ.มาตรการกํากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล 2560

พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2560

พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.2561

กฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 2561 

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทําไม้หวงห้าม 2560

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

 

 

การค้น การจับ การควบคุม

 วิธีปฏิบัติในการค้นและการจับ ตามคําสั่ง ตร.ที่ 419/2556

 รวมกฎหมายและบทความที่สำคัญ

 

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ.2547

บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งที่ 10/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ำยประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 108/2557

คำสั่งที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

คำสั่งที่ 15/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ

ขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ระเบียบต่างๆ

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561

 

ประกาศต่างๆ

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลรัฐที่มีการบริหารจัดการพิเศษ

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับฯ ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑